Aanvullende Voorwaarden Maatwerk

Aanvullende Voorwaarden Maatwerk

Waar niet nader vermeld of gespecificeerd in deze Aanvullende Voorwaarden Maatwerk gelden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Intellectueel eigendom

Artikel   5 - De offerte

Artikel   6 - De overeenkomst

Artikel   7 - Annulering en herroepingsrecht

Artikel   8 - Plichten van de ondernemer

Artikel   9 - Plichten van de consument

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Extra kosten, meerwerk en minderwerk

Artikel 12 - Conformiteit en garantie

Artikel 13 - Klachten en geschillen

Artikel 14 - Rechtstoepassing


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


YōWasai

Nieuwe Mollenhutseweg 59

6533 HC Nijmegen

(Geen bezoekadres)


E-mailadres: info@yowasai.com

Telefoonnummer: 0031-6-49 521 274. Bereikbaar: ma-zo 10.00 tot 17.00

(Wegens het hebben van een parttime baan naast het runnen van de webwinkel, kan het zijn dat er niet direct opgenomen wordt. Spreek in dat geval een bericht in en dan bel ik zo spoedig mogelijk terug.)


KvK-nummer: 82040834

Btw-identificatienummer: NL003631873B82


Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk maatwerk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen maatwerk overeenkomst op afstand en dergelijke bestellingen tussen ondernemer en consument. In de regel zijn deze aanvullende voorwaarden niet van toepassing op zogenoemde “DIY Design producten”, tenzij uitdrukkelijk en van tevoren benoemd door de ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze aanvullende voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de aanvullende voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze aanvullende voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de aanvullende voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze aanvullende voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze aanvullende voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze aanvullende voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze aanvullende voorwaarden.
 7. Waar niet nader vermeld of gespecificeerd in deze Aanvullende Voorwaarden Maatwerk gelden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.
 2. De consument mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de ondernemer verwijderen of wijzigen.
 3. De consument mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 5 - De offerte

 1. De offerte is tot 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de consument verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.
 2. De consument is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de consument die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:
 • Een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden;
 • De totale (koop)prijs; 
 • De leverdatum; en
 • De risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot ruilen.
 1. De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en artikel 10.
 2. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs. 
 3. De ondernemer mag pasgeld (één woord) in rekening brengen aan de consument als de consument uiteindelijk géén (volledige) koopovereenkomst met de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit aantoonbaar heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.

Artikel 6 - De overeenkomst

Eigendomsvoorbehoud

De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de consument verkochte zaken die consument heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De consument zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de consument.


Artikel 7 - Annulering en herroepingsrecht

Annulering

 1. Annulering van de koop door de consument komt voor rekening en risico van de consument en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden van de consument geldt een uitzondering op deze regel. De consument moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de consument in rekening brengen.

Herroepingsrecht

 1. Maatwerk producten worden door de ondernemer tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht. De wettelijke bedenktermijn vervalt dan ook.

Artikel 8 - Plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst/offerte. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.
 2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De ondernemer is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de consument die bij de ondernemer zijn nadat de koopsom voor minimaal 50% is voldaan (zie ook artikel 10 lid 1).

Artikel 9 - Plichten van de consument

 1. De consument is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de consument die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.
 2. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten.
 3. De consument is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de consument zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 6).
 4. De consument die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

Artikel 10 - Betaling

 1. Bij een overeenkomst voor maatwerk geldt als algemeen betalingsmodel: 
 • Bij het geven van de opdracht door een consument dient een aanbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen som op de offerte te worden voldaan aan de ondernemer.
 • De eigendom van de zaak gaat over op de consument na ontvangst van een aanbetaling van minimaal 50% van de koopsom;
 • Bij een eventuele eerste pas wordt tot maximaal 75% van de som voldaan. Indien er geen pas plaatsvindt (bijvoorbeeld wegens volledige online verkoop), komt deze stap te vervallen;
 • Voordat de zaak wordt opgestuurd of afgehaald, dient de volledige som te zijn voldaan aan de ondernemer.
 1. Indien de consument niet in het atelier betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat hierop een redelijke betalingstermijn.

Niet-tijdige betaling

 1. Indien de consument niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 2. De ondernemer is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en met een minimum van €40 voor rekening van de consument.
 3.  Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 3 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Artikel 11 v- Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk


Onder meer-of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten. Kosten die ontstaan doordat de consument in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de consument als meerwerk extra in rekening gebracht. Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eventuele eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de consument), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.


Artikel 12 - Conformiteit en garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 3. De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt.
 4. De consument is verplicht zich als een goede consument te gedragen. De consument moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. 

Artikel 13 - Klachten en geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten,dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en consument. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.


Zie voor de huidige klachten- en geschillenregelingen de Algemene Voorwaarden, artikel 14 en 15.


Artikel 14 - Rechtstoepassing

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze aanvullende voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.